bpi.ro

Website:http://www.bpi.ro
Voturi pozitive primite0
Voturi negative primite0
Karma:0 (voturi pozitive-voturi negative)0 Insigne câștigate

Nu s-au găsit insigneDefiniții (41)

1

0   0

acord de compensare bilaterală


se înţelege: a) orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract financiar calificat dintre două părţi, prin care se prevede un netting al unor plăţi ori o îndeplinire a unor obligaţii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate (&qu [..]
Sursă: bpi.ro

2

0   0

activităţile curente


reprezintă acele fapte de comerţ şi operaţiuni financiare propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie, în cursul normal al comerţului său, cum ar fi: a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; c) asigurarea finanţă [..]
Sursă: bpi.ro

3

0   0

administratorul judiciar


este persoana fizică sau juridică compatibilă, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. 20 în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui să îndeplinească condiţiile prevăzute mai sus;
Sursă: bpi.ro

4

0   0

administratorul special


este reprezentantul desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană juridică, împuternicit să efectueze în numele şi pe seama acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură [..]
Sursă: bpi.ro

5

0   0

averea debitorului


reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei -, care pot face obiectul executării silite, în condiţiile reglementate de Codul de procedură civilă;
Sursă: bpi.ro

6

0   0

buletinul procedurilor de insolvenţă


este publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege;
Sursă: bpi.ro

7

0   0

categoria de creanţe defavorizate


este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanţele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creanţei; b) o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului; c) val [..]
Sursă: bpi.ro

8

0   0

comerciant


orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate comercială în mod profesional
Sursă: bpi.ro

9

0   0

consumator captiv


consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;
Sursă: bpi.ro

10

0   0

contract de comision


contractul prin care o parte, numită comisionar, se obligă pe baza împuternicirii celeilalte părţi, numită comitent, să încheie anumite acte de comerţ, în nume propriu, dar pe seama comitentului, în schimbul unei renumeraţii, numită comision
Sursă: bpi.ro


Pentru a vizualiza toate cele 41 definiții, autentificați-vă